Melissa De Zwart Goudsmederij - Logo - Favicon

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Klant: degene met wie De Zwart Goudsmederij een overeenkomst is aangegaan.
 2. Partijen: De Zwart Goudsmederij en de klant samen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Zwart Goudsmederij.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Offertes & aanbiedingen

 1. Offertes en aanbiedingen van De Zwart Goudsmederij zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een offerte en aanbod is maximaal veertien dagen geldig, tenzij een andere acceptatietermijn in de offerte staat vermeld.
 3. Indien de klant een offerte of aanbod niet binnen de geldende termijn accepteert, vervalt de offerte.
 4. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4. Acceptatie

 1. Bij acceptatie van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt De Zwart Goudsmederij zich het recht om de offerte of het aanbod alsnog binnen vier dagen na ontvangst van acceptatie in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge acceptaties van de klant verbindt De Zwart Goudsmederij slechts nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen die De Zwart Goudsmederij hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die De Zwart Goudsmederij hanteert voor haar product of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Zwart Goudsmederij te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door De Zwart Goudsmederij vastgesteld op grond van de werkelijke bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Zwart Goudsmederij, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door De Zwart Goudsmederij een totaalbedrag zijn overeengekomen is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs zijn overeengekomen.
 6. De Zwart Goudsmederij is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat uit vallen, dient De Zwart Goudsmederij de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt, te laten vallen.

 

Artikel 6. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is De Zwart Goudsmederij gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Zwart Goudsmederij wanneer er na ontvangst van incassobrief nog steeds niet nagekomen wordt.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag De Zwart Goudsmederij haar verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Zwart Goudsmederij op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Zwart Goudsmederij, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Zwart Goudsmederij te betalen.

 

Artikel 7. Opschortingsrecht

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 8. Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Zwart Goudsmederij te verrekenen met vordering op De Zwart Goudsmederij.

 

Artikel 9. Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor De Zwart Goudsmederij enkel
  inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Zwart Goudsmederij voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig haar eigen vakmanschap uit.
 2. De Zwart Goudsmederij heeft het recht om de overeenkomst dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat De Zwart Goudsmederij tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat De Zwart Goudsmederij tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 11. Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en akten die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan De Zwart Goudsmederij. 
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en akten, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders  voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert De Zwart Goudsmederij de betreffende akten.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door De Zwart Goudsmederij redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of akten beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant. 

 

Artikel 12. Vrijwaring 

 1. De klant vrijwaart De Zwart Goudsmederij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Zwart Goudsmederij geleverde producten en/of diensten. 

 

Artikel 13. Klachten 

 1. De klant dient een door De Zwart Goudsmederij geleverd product of geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De  Zwart Goudsmederij daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen  twee weken na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 3. Consumenten dienen De Zwart Goudsmederij uiterlijk binnen twee weken na  constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  tekortkoming, zodat De Zwart Goudsmederij in staat is hier adequaat op te  reageren. 
 2. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 3. Indien de klacht betrekking heeft op lopende werkzaakheden, kan dit er niet toe leiden dat De Zwart Goudsmederij gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 14. Ingebrekestelling 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan De Zwart Goudsmederij.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Zwart Goudsmederij ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Artikel 15. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

 1. Als De Zwart Goudsmederij een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Zwart Goudsmederij verschuldigd zijn. 

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid De Zwart Goudsmederij 

 1. De Zwart Goudsmederij is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2. Indien De Zwart Goudsmederij aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 
 3. De Zwart Goudsmederij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 4. Indien De Zwart Goudsmederij aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)  uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de  aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de  aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/of (gedeeltelijke) ontbinding van  de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

 

Artikel 17. Vervaltermijn 

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Zwart Goudsmederij vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89  van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Artikel 18. Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Zwart Goudsmederij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de  ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichting door De Zwart Goudsmederij niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat De Zwart Goudsmederij in verzuim is. 
 3. De Zwart Goudsmederij heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien De Zwart Goudsmederij kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de  klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Artikel 19. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Zwart Goudsmederij in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Zwart Goudsmederij kan worden  toegerekend in een van de wil van De Zwart Goudsmederij onafhankelijke  situatie, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de klant  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn  verplichtingen in redelijkheid niet van De Zwart Goudsmederij kan worden  verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, pandemieën, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en  telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,  onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor De Zwart Goudsmederij één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Zwart Goudsmederij er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste zestig kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. De Zwart Goudsmederij is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

Artikel 20. Acceptatie na order 

 1. De Zwart Goudsmederij bevestigt na ontvangst van een orderaanvraag de bestelling. Hierbij is het dus mogelijk dat de bestelling niet wordt geaccepteerd. 2. Indien een bestelling niet wordt bevestigd ontvangt u het betaalde bedrag binnen tien werkdagen terug op de manier waarop de betaling is voltooid. 
 2. Indien een order voorwaardelijk niet geaccepteerd wordt is er een mogelijkheid om hier onderling uit te komen, De Zwart Goudsmederij zal in dit geval contact opnemen met de klant. 

 

Artikel 21. Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

 

Artikel 22. Wijziging algemene voorwaarden 

 1. De Zwart Goudsmederij is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Zwart Goudsmederij zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 23. Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Zwart Goudsmederij. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 24. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Zwart Goudsmederij bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

 

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Zwart Goudsmederij is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders  voorschrijft. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 20 juni 2023.

Melissa De Zwart Goudsmederij - Logo - Favicon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf up-to-date over onze nieuwste sieraden, ontdek hoe wij te werk gaan en maak kans op toffe acties!